Ordet avtalerett peker vanligvis tilbake til regler som reguler inngåelse av avtaler, tolking av avtaler, regler om ugyldighet og regler om lemping av avtaler. Men i avtaleretten omhandler man vanligvis ikke den enkelte avtalens innhold og virkning.

I obligasjonsretten rettes derimot oppmerksomheten særlig mot hvilke forpliktelser som følger av avtalen, oppfyllelsen av forpliktelsene og konsekvenser av manglende oppfyllelse.

Les mer om avtale og kontraktsrett her