Kjøpsrett er en grunnleggende del av avtaleretten. Et bilde som illustrerer dette er at den ene parten skal overdra et objekt, for eksempel en mobiltelefon, mot at den andre betaler et vederlag i penger. Et kjøp er altså en avtale om overføring av eiendomsrett mot vederlag.

Kjøperens interesse er å få eiendomsretten til objektet slik at han, ut fra egne behov og ønsker, kan bestemme hva han skal bruke det til. Da kommer inn at gjenstanden må ha kvaliteter som gjør at den passer til det kjøperen skal bruke den til. For selgeren er interessen nettopp å få eiendomsrett til pengene, som han kan bruke eller investere.

Vi har to lover som regulerer kjøp. Størst praktisk betydning har kanskje forbrukerkjøpsloven som i stor utstrekning gir ufravikelige regler til vern av forbrukeren når selger er en profesjonell part.

Dersom både selger og kjøper er privatpersoner, eller begge er næringsdrivende, kommer kjøpsloven til anvendelse. Disse reglene kan fravikes ved avtale. Mellom næringsdrivende inngås det ofte avtaler som fraviker bestemmelsene i kjøpsloven.

Les mer om avtale og kontraktsrett her